Предмет на дейност

Предмет на дейност на СНЦ "Нова възможност":

 • осъществяване на дейност в обществена полза, изразяваща се в подкрепа на местни и регионални демократични организации и структури;
 • Иницииране и подкрепа на граждански инициативи;
 • Разработване и реализация на български и международни проекти в областите на гражданско участие, местно самоуправление, туризъм, култура, спорт, образование, социални дейности;
 • подпомагане интеграцията на малцинствата, инвалидите, гражданите от европейския съюз и гражданите на трети държави;
 • подпомагане на младежки дейности, международно сътрудничество;
 • организиране на курсове, семинари, школи, симпозиуми и обществени дискусии;
 • организиране и провеждане на социални мероприятия и дейности, изследвания, издателска дейност, маркетингови проучвания, консултантска
  дейност;
 • благотворителна дейност;
 • съдейства на граждани и групи в неравностойно положение да получат и запазят подходящия вид работа, да се развият в професионално и образователно отношение, да се интегрират, да участват пълноценно в обществото;
 • подпомагане сътрудничеството с местните власти и сродни сдружения от страната и чужбина;
 • защитава човешките права на лица от малцинствата, лица с увреждания и групите в неравностойно положение;
 • организиране и осъществяване на различни форми на обучение;
 • разработване и популяризиране на инициативи и политики за учение през целия живот, както и на методики за дистанционно обучение;
 • разработване и управление на проекти в сферата на образованието и научно-техническата дейност;
 • разработване на анализи, стратегии, доклади, програмни документи, свързани с целите на сдружението.

Цели на СНЦ "Нова възможност"

Целите на сдружението са:

 • да развива и утвърждава духовните ценности на гражданското общество в сферата на здравеопазването, образованието, науката, културата, техниката, спорта и младежките дейности;
 • подпомагане на лицата в неравностойно социално положение, нуждаещи се от грижи и личностна реализация;
 • подпомагане социалната интеграция и реализация на личността; защита на човешките права;
 • подпомагане процесите на интеграция на малцинствата и интеграция на инвалидите;
 • подпомагане на социално слаби, хора с увреждания, малцинствени групи за достъп до постиженията на науката, културата и образованието;
 • опазване и защитаване на околната среда;
 • подпомагане развитието на гражданското общество;
 • подпомагане участието на младите хора във формите на политиката;
 • намаляване на икономическите и социалните неравенства чрез изучаване и планиране успешни социални практики и модели на развитие на гражданското общество;
 • активизиране на обществено културен диалог; насърчаване на толерантността и не-дискриминацията;
 • зачитане правата на човека; подпомагане, активиране и разширяване на транснационалното взаимодействие чрез създаване на мрежи за сътрудничество;
 • развитие на сътрудничество с други национални, европейски и международни организации, преследващи сходни цели;
 • съдействие за увеличаване капацитета и знанията на местната общност;
 • повишаване на знанията и уменията на трудово-активното население, посредством провеждане на обучителни дейности;
 • защита на гражданските права чрез подобряване на достъпа до информация;
 • повишаване на образованието, професионалната квалификация и културното равнище на населението в съответствие с обществените ценности и съвременните постижения на науката и социалната практика.