Открит урок в СУ "Цветан Радославов"...

Открит урок на тема: "Обобщаващ урок по темата Щ, Ю и Ь" в СУ "Цветан Радославов" се проведе на 14 март 2018 година в изпълнение на Дейност 15 "Насърчаване участието на родителите в образователния процес и работа с родителите от етническите малцинства, които възпрепятстват децата си от редовно посещаване на учебни занятия, с цел подобряване на образователната среда в училища извън ромските махали в градовете, в които се обучават интегрирано ученици от етническите малцинства" по Проект № BG05М2ОP001-3.002-0215 "Да успеем всички заедно".

Виж още...

Дискусия: "Познай различията, уважавай различията!"

Дискусия на тема : "Познай различията, уважавай различията!" се проведе на 06 март 2018 година в изпълнение на Дейност 14 "Работа с родители от двете партньорски училища без разлика от етническия им произход за разясняване ползите от образователната интеграция. Преодоляване на негативни обществени нагласи, основани на етнически произход и културна идентичност чрез провеждане на информационни кампании, насочени към недопускане на дискриминация, основана на раса, етнически произход или религиозна принадлежност" по Проект № BG05М2ОP001-3.002-0215 “Да успеем всички заедно „ , организирана от Ръководството на проекта и СНЦ „ Нова възможност „- партньор по проекта.

Виж още...

Продължават дейностите по проект "Да успеем всички заедно"

Мултидисциплинарните екипи , сформирани от СНЦ „ Нова възможност „ за работа с децата и родителите от СУ „ Цветан Радославов „ и ОУ „ Филип Сакелариевич „ по Дейности 1 , 13, 14 и 15 на Проект
„ Да успеем всички заедно „ разработиха график за основните събития през новата учебна година.

През месеците октомври и ноември 2017 са организирани и проведени тренинги с учащите се относно ефективни стратегии на възпитание и разрешаване на конфликти.

Виж още...

"ПОСЕЩЕНИЕТО НА УЧИЛИЩЕ = УСПЕШЕН ЖИВОТ"

Община Свищов бе домакин на кръгла маса на тема : „ ПОСЕЩЕНИЕТО НА УЧИЛИЩЕ = УСПЕШЕН ЖИВОТ „ , в изпълнение на Проект „ Да успеем всички заедно „. Темата на кръглата маса е провокирана от изпълнението на Дейност 15 : „Насърчаване участието на родителите в образователния процес и работата с родителите от етническите малцинства, които възпрепятстват децата си от редовно посещаване на учебни занятия , с цел подобряване на образователната среда в училища извън ромските махали в градовете , в които се обучават интегрирано ученици от етническите малцинства „.

Виж още...

ТРЕТА СМЯНА НА УЧИЛИЩЕ ЗА ТОЛЕРАНТНОСТ, ИЗНЕСЕНО СРЕД ПРИРОДАТА

В изпълнение на Проект „ Да успеем всички заедно „ от 1-ви до 5 –ти септември 2017 се проведe третата смяна по Дейност 11 : „Училище за толерантност , изнесено сред природата с 531 деца, от които 179 от етнически малцинства „.
Целта на дейността е преодоляване на негативни обществени нагласи, основани на етническия произход и постигане на устойчивост на резултатите, постигнати от предоставените допълнителни занимания в клубовете.
Организатори : Община Свищов , СНЦ „ Нова възможност „ , СУ „ Цветан Радославов „ и Обединение „ Заедно можем „ .
База : Комплекс “ GREEN VILLAGE “ – с. Рибарица , м. Костина

Continue Reading