• Home
  • Проекти
  • Идентифициране на безработни младежи от община Долни Дъбник

Идентифициране на безработни младежи от община Долни Дъбник

Община Долни Дъбник, бенефициент по проект „Обучение и заетост за неактивните младежи на община Долни Дъбник”, по Договор № BG05М9ОP001-1.002-0103-С01 /18.04.2016 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, сключи договор със Сдружение с нестопанска цел „Нова възможност” за изпълнение на дейност „Идентифициране на икономически неактивни младежи до 29 годишна възраст включително, които не са в образование или обучение, и активиране за включването им на пазара на труда”.

Идентифицирането се изразява в:
• поименно определяне на младежи, които не учат, не работят и не са регистрирани като търсещи работа в дирекция „Бюро по труда” (ДБТ), заедно с адрес за осъществяване на контакт.
• Достигане до младежи, които не работят, не учат и не са регистрирани в ДБТ, което практически представлява намирането и осъществяването на контакт с младежи от целевата група по процедурата.
Дейността на СНЦ „Нова възможност” стартира през месец юни 2016 г. и беше подпомогната от ръководството на проекта, кметовете на населените места от общината , Дирекция „Бюро по труда“ Долна Митрополия – филиал Долни Дъбник, Дирекция „Социално подпомагане“ – Долна Митрополия, местните читалища .
Целта на експертите от Сдружението бе индентифициране на неактивни лица, които не учат и не работят, и не са регистрирани в Бюрото по труда и формиране на група от 60 младежи от община Долни Дъбник, които да бъдат активирани на пазара на труда,чрез професионално обучение и последващи работни ангажименти.
За периода 29.06 - 29.07 бяха посетени селата Бъркач, Градина, Садовец, Петърница, Крушовица, Горни Дъбник и град Долни Дъбник където се проведоха по 2 срещи с неактивни лица от целевата група по проекта.
Сдружението презентира целите, задачите и дейностите по проекта. Запозна младите хора с условията и сроковете за включване в дейностите по проекта.

Виж още...