Проект “Да успеем всички заедно”

Във връзка с изпълнение не дейности по договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05М2ОP001-3.002-0215, финансиран по приоритетна ос “Образователна среда за активно социално приобщаване”, процедура „Oбразователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила “, по ОП НОИР 2014-2020, Проект “Да успеем всички заедно”, и съгласно Заповед №2/09.03.2017г. на председателя на СНЦ ”Нова възможност”, ЕКИПЪТ за организация и управление на проекта открива процедура по подбор на персонал за изпълнение на проектни дейности.

Приложения:

Покана за заявяване на интерес за позицията "Експерт информационни технологии"

Заповед №5/31.04.2017г. на председателя на СНЦ ”Нова възможност”

Покана за заявяване на интерес

Заповед №2/09.03.2017г. на председателя на СНЦ ”Нова възможност”

Необходими документи

Длъжностни характеристики