• Home
  • Проекти
  • Процедура по подбор на персонал за изпълнение на проектни дейности

Процедура по подбор на персонал за изпълнение на проектни дейности

Във връзка с изпълнение не дейности по договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05M20P001-3.002-0215, финансиран по приоритетна ос "Образователна среда за активно социално приобщаване", процедура „Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила ", по ОП НОИР 2014-2020,
Проект "Да успеем всички заедно",
и съгласно Заповед №7/17.05.2017г. на председателя на СНЦ "Нова възможност", ЕКИПЪТ за организация и управление на проекта открива процедура по подбор на персонал за изпълнение на проектни дейности: Дейност 11: " Училище за толерантност, изнесено сред природата с 531 деца, от които 179 от етнически малцинства " за следните длъжности:

1. Медицинско лице - 1бр.
2. Аниматори - 4 бр.
3. Външни експерти - 4 бр.
4. Сътрудници-помощници - 6 бр.

Приложения:

Покана за заявяване на интерес

Заповед № 06/17.05.2017г. на председателя на СНЦ ”Нова възможност”

Заповед № 07/17.05.2017г. на председателя на СНЦ ”Нова възможност”