Открит урок в СУ "Цветан Радославов"...

Открит урок на тема: "Обобщаващ урок по темата Щ, Ю и Ь" в СУ "Цветан Радославов" се проведе на 14 март 2018 година в изпълнение на Дейност 15 "Насърчаване участието на родителите в образователния процес и работа с родителите от етническите малцинства, които възпрепятстват децата си от редовно посещаване на учебни занятия, с цел подобряване на образователната среда в училища извън ромските махали в градовете, в които се обучават интегрирано ученици от етническите малцинства" по Проект № BG05М2ОP001-3.002-0215 "Да успеем всички заедно".

Виж още...