• Home
  • Проекти
  • Дискусия: "Познай различията, уважавай различията!"

Дискусия: "Познай различията, уважавай различията!"

Дискусия на тема : "Познай различията, уважавай различията!" се проведе на 06 март 2018 година в изпълнение на Дейност 14 "Работа с родители от двете партньорски училища без разлика от етническия им произход за разясняване ползите от образователната интеграция. Преодоляване на негативни обществени нагласи, основани на етнически произход и културна идентичност чрез провеждане на информационни кампании, насочени към недопускане на дискриминация, основана на раса, етнически произход или религиозна принадлежност" по Проект № BG05М2ОP001-3.002-0215 “Да успеем всички заедно „ , организирана от Ръководството на проекта и СНЦ „ Нова възможност „- партньор по проекта.

Виж още...