Училище за толерантност, изнесено сред природата

В изпълнение на Проект "Да успеем всички заедно" се проведоха две смени по Дейност 11: "Училище за толерантност, изнесено сред природата с 531 деца, от които 179 от етнически малцинства".
Целта на дейността е преодоляване на негативни обществени нагласи, основани на етническия произход и постигане на устойчивост на резултатите, постигнати от предоставените допълнителни занимания в клубовете.
Организатори : Община Свищов, СНЦ "Нова възможност", СУ "Цветан Радославов", ОУ "Филип Сакелариевич" и Обединение "Заедно можем".
База: Комплекс “GREEN VILLAGE“ – с. Рибарица, м. Костина

Continue Reading

Процедура по подбор на персонал за изпълнение на проектни дейности

Във връзка с изпълнение не дейности по договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05M20P001-3.002-0215, финансиран по приоритетна ос "Образователна среда за активно социално приобщаване", процедура „Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила ", по ОП НОИР 2014-2020,
Проект "Да успеем всички заедно",
и съгласно Заповед №7/17.05.2017г. на председателя на СНЦ "Нова възможност", ЕКИПЪТ за организация и управление на проекта открива процедура по подбор на персонал за изпълнение на проектни дейности: Дейност 11: " Училище за толерантност, изнесено сред природата с 531 деца, от които 179 от етнически малцинства " за следните длъжности:

Continue Reading

Проект “Да успеем всички заедно”

Във връзка с изпълнение не дейности по договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05М2ОP001-3.002-0215, финансиран по приоритетна ос “Образователна среда за активно социално приобщаване”, процедура „Oбразователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила “, по ОП НОИР 2014-2020, Проект “Да успеем всички заедно”, и съгласно Заповед №2/09.03.2017г. на председателя на СНЦ ”Нова възможност”, ЕКИПЪТ за организация и управление на проекта открива процедура по подбор на персонал за изпълнение на проектни дейности.

Приложения:

Покана за заявяване на интерес за позицията "Експерт информационни технологии"

Заповед №5/31.04.2017г. на председателя на СНЦ ”Нова възможност”

Покана за заявяване на интерес

Заповед №2/09.03.2017г. на председателя на СНЦ ”Нова възможност”

Необходими документи

Длъжностни характеристики

Идентифициране на безработни младежи от община Долни Дъбник

Община Долни Дъбник, бенефициент по проект „Обучение и заетост за неактивните младежи на община Долни Дъбник”, по Договор № BG05М9ОP001-1.002-0103-С01 /18.04.2016 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, сключи договор със Сдружение с нестопанска цел „Нова възможност” за изпълнение на дейност „Идентифициране на икономически неактивни младежи до 29 годишна възраст включително, които не са в образование или обучение, и активиране за включването им на пазара на труда”.

Continue Reading